Studium wykonalności

Byadmin

Studium wykonalności

W ramach naszych usług oferujemy opracowanie Studium Wykonalności dla planowanych inwestycji.

W ramach współpracy dostarczymy Państwu rzetelne i profesjonalne analizy i oceny efektywności inwestycji, a także analizy finansowe i analizy ekonomiczne, będące narzędziem umożliwiającym określenie możliwości inwestycyjnych. Szczegółowy zakres dokumentu każdorazowo dostosowujemy do Państwa wymagań, ale także do oczekiwań instytucji, na potrzeby których dokument Studium Wykonalności jest opracowywany. W szczególności dotyczy to projektów finansowanych z budżetu UE.

slyder studium

W ramach opracowywanych Studium Wykonalności oferujemy kompleksowe analizy:

  • wariantów realizacji inwestycji (w tym także metodą DGC),
  • kosztów i korzyści,
  • wrażliwości,
  • ryzyka,
  • popytu,
  • ekonomiczne i finansowe.

Analizy przygotowywane są zgodnie z wytycznymi ministerialnymi w zakresie projektów infrastrukturalnych oraz wytycznych właściwych dla danego Programu Operacyjnego lub województwa.

Przykładowy szczegółowy zakres studium wykonalności możecie Państwo znaleźć w pliku „Zasady przygotowania studium wykonalności” lub poniżej w dwóch wariantach:

WARIANT NR 1
1. Wnioski z przeprowadzonej analizy – podsumowanie
2. Definicja celów projektu
3. Identyfikacja projektu
4. Podstawowe dane o projekcie
5. Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego
6. Analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji
7. Analiza wykonalności
8. Analiza popytu
9. Analiza opcji
10. Informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora
11. Analiza finansowa
12. Analiza kosztów i korzyści
13. Analiza wrażliwości i ryzyka

WARIANT NR 2
1. Definicja celów projektu
1.1. Podstawowe informacje dotyczące Wnioskodawcy
1.2. Opis stanu istniejącego. Definicja potrzeb i problemów
1.3. Analiza celów projektu

2. Identyfikacja projektu
2.1. Analiza wariantów realizacji projektu
2.2. Szczegółowy opis techniczny wybranego wariantu
2.3. Stan po realizacji projektu
2.4. Potencjał do realizacji wybranego wariantu
2.4.1. Potencjał instytucjonalny do realizacji wybranego wariantu
2.4.2. Potencjał finansowy do realizacji wybranego wariantu
2.4.3. Gotowość formalno – prawna realizacji projektu
2.4.4. Oddziaływanie na środowisko projektu
2.5. Analiza warunków brzegowych wybranego wariantu
2.6. Zgodność wybranego wariantu z zasadami horyzontalnymi wynikającymi z danego RPO
2.6.1. Wpływ wybranego wariantu na wzrost zatrudnienia (jeżeli dotyczy)
2.6.2. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w wybranym wariancie (jeżeli dotyczy)
2.6.3. Odprowadzanie podatków na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (jeżeli dotyczy) w ramach wybranego wariantu

3. Analiza finansowa projektu
3.1. Założenia analizy finansowej
3.1.1. Określenie okresu odniesienia
3.1.2. Określenie kategorii projektu oraz maksymalnej stopy współfinansowania
3.1.3. Określenie kwalifikowalności VAT
3.1.4. Określenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy
3.1.5. Analiza dostępności cenowej (dotyczy usług wodno-kanalizacyjnych i gospodarowania odpadami)
3.1.6. Pomoc publiczna, określenie kosztów kwalifikowanych
3.2. Kalkulacja nakładów inwestycyjnych
3.3. Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu bez i z projektem
3.4. Kalkulacja przychodów dla wariantu bez i z projektem
3.4.1. Kalkulacja popytu na produkty / usługi / towary
3.4.2. Kalkulacja taryf /cen na produkty / usługi / towary

4. Analiza ekonomiczna projektu